Použitá a Doporučená literatura

 1. BAUMAN, H. at al.: Natűrliche Őle und Fette – nachwachsende Rohstoffe fűr die chemische Industrie. Angewandte Chemie, r. 100, 1988, s. 41-62.
 2. BŰRCKY, K.: Ethanolpotential von Zucker – und Futterrűben. Zuckerrűbe, 18, 1989, č. 6, s. 314-315.
 3. ČEPL, J. - VACEK, J. - BOUMA, J.: Technologie pěstování a užití topinamburu. Met. Zeměd. Prax., ÚZPI, Praha, 1997, č. 9, 20 s.
 4. ČÍŽEK, V. - ČÍŽKOVÁ, L.: Pěstování rychlerostoucích dřevin pro ekologické vytápění. In: Sbor. Ekologické vytápění – Využití biomasy pro energetické účely. VÚOZ Průhonice, 1996, 5 s.
 5. EGHBAL, K.: Einfluss von Standort und variierten Stickstoffgaben auf die Ertragsleistung und Biomassequalität von Zuckerhirse als möglicher nachwachsender Energierohstoff. Agribiol. Res. 46, 1, 1993, s. 1-9.
 6. GROMOVÁ, Z. a kol.: Pestovanie špeciálnych plodín. Skriptum, Vysoká škola poĺnohospodárska v Nitre, AF, Nitra.
 7. HIMKEN, M. - LAMMEL, J. - NEUKIRCHEN, D. - CZYPIONKAKRAUSE, U. - OLFS, H.W.: Cultivation of Miscanthus under west European conditions: Seasonal changes in dry matter production, nutrient uptake and remobilization. Plant and Soil 189: 1, 1997, s. 117-126.
 8. HRUŠKOVÁ, H. - HOFBAUER, J.: Generativní šíření křídlatky na území ČR. Úroda, č. 2, 1999, s. 24-25.
 9. KÁRA, J. - ADAMOVSKÝ, R.: Přehled možností využívání alternativních zdrojů energie v zemědělství. Agrospoj, č. 27, 1993, 16 s.
 10. KŘEN, V.: Zásady pěstování obilnin v marginálních oblastech a možnost netradičního využití produkce. In: Sbor. JČU ZF, 1995, sv. IV, s. 131-139.
 11. KUŽMA, Š. a kol.: Metodická příručka pro ochranu rostlin. I, II, III díl. Ed.: Státní rostlinolékařská zpráva, Brno, 1999.
 12. LEWANDOWSKI, I. - KICHERER, A.: Combustion quality of biomass: Practical relevance and experiments to modify the biomass quality of Miscanthus x giganteus. European Journal of Agronomy 6: 3-4, 1997, s. 163-177.
 13. MOUDRÝ, J. - POKORNÝ, J.: Využití biomasy z obilovin pro energetické účely. In: Sbor. „Obnovitelné zdroje energie - Kroměříž 98“. Kroměříž, 1998, s.61-64.
 14. MOUDRÝ, J. - STRAŠIL, Z.: Alternativní plodiny. Skriptum, Jihočeská univerzita, ZF, Č. Budějovice, 1996, 90 s.
 15. MOUDRÝ, J. - STRAŠIL, Z.: Energetické plodiny v ekologickém zemědělství. S. 24-28.
 16. PYŠEK, P. - PRACH, K.: Invazní rostliny v české floře. In: Zprávy České botanické společnosti. Materiály 14, Praha, 1997, s. 45-58.
 17. SCHUSTER, A. - FRIEDT, W.: Development of Camelina lines for industrial purposes. In: „Sustainable agriculture for food, energy and industry“. Braunschweig, June 1997, s. 1008-1010.
 18. SIMANOV, V.: Dříví jako energetická surovina. MZeČR – Agrospoj. Praha, 1993, 116 s.
 19. SLADKÝ, V.: Využití dřevního odpadu k energetickýcm účelům v zemědělství. Stud. Infor. ÚVTIZ, 3, Praha, 1989, 80 s.
 20. SLADKÝ, V.: Využití fytomasy k vytápění zemědělských objektů (sláma a stébelniny), Zemědělská technika, č.2, ÚVTIZ, Praha, 1992, 51s.
 21. SLADKÝ, V.: Využití fytomasy k vytápění zemědělských objektů. Část II. (Dřevní palivo). Stud. Infor. ÚZPI, Praha, Ř. Zeměd. Techn. a Stavby, 1993, č. 1, 52 s.
 22. SLADKÝ, V.: Dálkové vytápění biomasou na venkově. Stud. Inform. ÚZPI, Praha, Ř. Zeměd. Techn. a Stavby, 1994, č. 4, 68 s.
 23. SLADKÝ, V.: Příprava paliva z biomasy. Stud. Infor. ÚZPI, Praha, Ř. Zeměd. Techn. a Stavby, 1995, č. 3, 50 s.
 24. SOUČKOVÁ, H.: Ekonomika pěstování rychlerostoucích dřevin. In: Sbor. „Ekologické vytápění – Využití biomasy pro energetické účely“. VÚOZ Praha-Průhonice, 1996,s. 12-17.
 25. STRAŠIL, Z.: Lnička setá. In: Sbor. „Rozšíření maloobjemových plodin pro potravinářské a technické využití ke zvýšení rentability rostlinné výroby“. VÚRV Praha, 1994, s.145-152.
 26. STRAŠIL, Z.: Obsah oleje a jednotlivých mastných kyselin u některých druhů alternativních olejnin. Rostl. Výr., 43, 1997, č. 2, s. 59-64.
 27. STRAŠIL,  Z. - SKALA, J.: Vliv stanovištních podmínek a hnojení dusíkem na strukturu výnosu katránu habešského (Crambe abyssinica Hochst.). Rostl. Výr., 43, 1997, č. 3, s. 143-149.
 28. ŠIMON, J.: Význam průmyslových a energetických plodin, Úroda č. 4, 1993, s.185.
 29. ŠIMON, J. a kol.: Zemědělství v marginálních oblastech. Stud. Inform., Ř. Rostl. Výr., ÚZPI, Praha, 1997, č. 3., 40 s.
 30. ŠTAUD, J. - VAŠÁK, J. a kol.: Základy pěstování přadného a olejného lnu. Ed.: Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR, 1997, 64 s.
 31. ŠTOLCOVÁ, M. - ZUKALOVÁ, H.: Měsíček lékařský jako olejnina pro průmyslové zpracování. Úroda, č. 3, 1999, s. 12.
 32. THOMÉ, OTTO WILHELM: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz - in Wort und Bild für Schule und Haus.Gera, Germany, 1885.
 33. TROGER, F. - WEGENER, G. - SEEMANN, C.: Miscanthus and flax as raw material for reinforced particleboards. Industrial Crops and Products 8: 2, 1998, s. 113-121.
 34. UDIN, J.T. - BREENE, W.M. - PUTNAM, D.H.: Some compositional properties of camelina (Camelina sativa L. Crantz) seeds and oils. Journal of the American Oil Chemists Society, vol. 72, č. 3, 1995, s. 309-315.
 35. VÁŇA, J.: Ekonomické aspekty produkce tuhých fytopaliv. In: Sbor. Biomasa pro energii. VÚRV Praha, 1996, s. 41-46.
 36. VÁŇA, J. – SLEJŠKA, A.: Bioplyn z rostlinné výroby. Stud. Inform., Ř. Rostl. Výr., Praha, ÚZPI, 1998, č. 5, 41 s.
 37. VENTURI, P. - HUISMAN, W. - MOLENAAR, J.: Mechanization and costs of primary production chains for Miscanthus x giganteus in the Netherlands. Journal of Agricultural Engineering Research 69: 3, 1998, s. 209-215.
 38. ZIMOVÁ, D.: Energetické plodiny. Stud. Infor. ÚVTIZ, Praha, ř. Rostlinná výroba, 3, 1991, 43. s.
 39. ZUBR, J.: Oil-seed crop: Camelina sativa. Industrial Crops and Products 6: 2, 1997, s. 113-119.