Konopí seté (Canabis sativa L.)

Konopí je jednoletá dvoudomá rostlina z čeledi konopovité (Cannabaceae). Samčí rostliny jsou vyšší a štíhlejší, mají světlejší listy a šedozelený vrchol. Dozrávají o 4-6 týdnů dříve než samičí rostliny. Samičí rostliny jsou nižší, silnější, více olistěné a tmavší. V normálním porostu je asi 53 % samčích a 47 % samičích rostlin. Konopí má kůlovitý kořen sahající do hloubky 0,30-0,40 m, na hlubokých půdách až do 2 metrů. Stonek dorůstá průměrně kolem 2 m výšky (ale i 4 m). V prvních fázích růstu je měkký, dužnatý, později odspodu dřevnatí. Obsahuje 13,5-19,5 % vlákna. Listy jsou střídavé, dlanité tří až třináctičetné a krátkými stopkami. Plod je vejčitá jednosemenná nažka s HTS od 8 do 26 g (v průměru 20 g). Semena brzy ztrácí klíčivost (třetím rokem o 30-40 %). Konopí je cizosprašné (větrosnubné). Kvete v červnu až srpnu, plody dozrávají v září až říjnu.

Existují tři druhy konopí:

1)       CANNABIS SATIVA – konopí seté

-          rostliny dorůstají do značné výšky (až 4 m), jsou málo rozdvojeny a mají řidší listoví, 3-30 mm silný stonek má v lýkové části 13,5-19,5 % vlákna , které zvyšuje pevnost stonku.

Rozeznáváme tři formy konopí: severní: je nízké v průměru 0,6-0,8 m vysoké. Je rané, dozrává za 60-70 dní. Dává malý výnos stonků i semen, která jsou drobná. U nás se nepěstuje.

jižní (typ vegetativní): 3-4 m vysoké. Dozrává za 130-180 dní. Dává velký výnos vláken, malý výnos semen. Vlákna jsou dlouhá a jemná.

přechodný typ: je 1,70-2,50 m vysoké. Má prostřední vlastnosti obou předchozích forem. Dozrává za 90-120 dní. Dává dobrý výnos vláken i semen.

-          obsah psychoaktivních látek je velmi nízký, mnohdy se vůbec nevyskytují

2)       CANNABIS INDICA  – konopí indické

-          rostliny jsou nízké (do 1,2 m) a velmi husté, stonek není tolik vláknitý, jsou silně rozdvojeny a mají velmi husté listí

-          obsah psychoaktivních látek je velmi vysoký

3)       CANNABIS RUDERALIS – konopí plané

-         rostliny jsou velmi malé (60 cm), mají tenký, slabě vláknovitý stonek, listoví není příliš husté, listy jsou poměrně velmi velké, obsah psychoaktivních látek je malý až  střední


Pochází ze Střední Asie. Výměra konopí dosahuje dnes cca 280 000 ha, z toho v západní Evropě 17 800 ha (především Francie). Na základě zákona o omamných látkách je v některých zemích produkce konopí zakázána (např. USA) nebo alespoň podléhá povolení.

Od 1. 1. 1999 existuje č. 167/98 zákon „O návykových látkách“, který upravuje pěstování máku a konopí. § 24a zákona zakazuje pěstovat druhy a odrůdy konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny THC (tetrahydrokanabinolů). § 29 nařizuje ohlašovací povinnost osob pěstujících mák nebo konopí. Osoby pěstující mák nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny nahlásit místně příslušnému územnímu odboru mZe.

Konopí seté obsahuje v semenech až 35 % mastného oleje, asi 25 % bílkovin a mimo jiné také vitamin K. Na» hlavně narkotického konopí indického obsahuje kannabinol, kannabidiol a kannin a dále tetrahydrokannabinol. Jsou to látky obsažené v pryskyřici vylučované samičími rostlinami žlázkami zejména v květenstvích, dále na listech a rozpustné v oleji. Konopí dále obsahuje cholin, trigonelin a asi 0,3 % silice.

Složení konopného semene:

konopný olej                                                       25 – 35 %

sacharidy (glycidy)                                                           20 – 30 %

bílkoviny (včetně vzácných aminokyselin)    20 – 25 %

vláknina                                                               10 – 15 %

vitamíny řady B (především B1 a B2)

vitamín E a K

minerální látky (vápník, hořčík, železo)

Konopná rostlina vytváří v různé míře a s rozdílnou koncentrací látek pryskyřici, které je vylučována především na samičích květenstvích s výjimkou semen a kořenů. Čistá pryskyřice obsahuje: cannabinoidy D1, tetradydrocannabinol - THC, cannabidiol - CBD, cannabinol - CBN (psychoaktivní působení), dalších 30 cannabinoidů (bez psychoaktivního působení), éterické oleje - caryophyllen, humulen, farnesen, selinen, phellandren, limonen; cukry; flavonoidy; alkaloidy - cholin, trigonellin, piperidin, betain, prolin, neurin, hordenin, cannabisativin.

Průměrná produkce vlákna je kolem 1,4 t.ha-1, špičkové výnosy dosahují až 5 t.ha-1. Výnos semene se při dvojím užitku pohybuje kolem 1 t.ha-1. Pro pěstování konopí mohou být použity pouze odrůdy, které mají obsah omamných látek pod 0,3 % v jakékoli části rostliny.

Konopí je plodinou teplejších oblastí. Jižní forma pěstovaná na semeno potřebuje sumu teplot 2200-2800 °C. Na mráz je citlivější než len, mladé rostliny však snášejí slabší mrazíky. V první době růstu vyžaduje konopí dosti vody, později je schopné odolávat přechodnému suchu. Na půdu má značné nároky. Nejvhodnější jsou úrodné, hluboké a zpracovatelné půdy hlinité a písčitohlinité s nízkou spodní vodou, dobře vyhnojené a bohatě zásobené humusem.

Konopí lze sít na zúrodněných slatinách, rozoraných loukách nebo vysušených rybnících. Nesnáší kyselé půdy a nejlépe se mu daří na půdách neutrálních až slabě zásaditých. Nevhodné jsou půdy mělké, kamenité, písčité, ulehlé, jílovité, vysychavé. Konopí je náročné na vodu - na vytvoření jednotky sušiny potřebuje 1,5 až 2,0krát více vody než pšenice nebo oves.

Nepotravinářské využití

Semeno je možné využít pro výrobu tuků (oleje) v chemickém průmyslu pro výrobu mýdel, olejových barev (náhrada lněné fermeže), jako zdroj farmak pro lékařství (fytin - chudokrevnost atd.). 65 % bílkovin z obsahu konopného semene je ve formě globulínu Edestinu, který v kombinaci s albuminem tvoří formu, která byla objevena v lidské krevní plazmě.  Plevy obsahují kys. kanabidiovou (silný baktericidní účinek - antibiotikum). Sláma a pazdeří je využívána pro spalování (spalné teplo slámy: 18,06 kJ.g-1, semene: 22,85 kJ.g-1). Rostlina je zdrojem vlákna ze kterého se vyrábí  lana, provazy, sítě, vázací provázky, nitě, popruhy, plachty, plátno, nábytkové látky, tkaniny (látková obuv, tašky), stavební hmoty (cemento vláknité desky, pokrývací materiál, izolanty), lisované součástky (dveřní výplně u automobilů), speciální papír. Z konopného vlákna lze vyrábět více než 5 000 textilních produktů od lana po jemné krajky.

Konopí je možný zdroj rostlinné vlákniny pro výrobu benzínu, dřevěného uhlí, methanolu, plynu, elektřiny. Samotné stonky se dají svázat nebo slisovat a přímo použít k vytápění nebo k pohonu elektrických generátorů. Vlákninu (celulózu a hemicelulózu) ve dřeni lze přeměnit na alkoholová paliva (dále i na metanol, etanol a plynný metan).

 Z pazdeří, které zbyde ze stonků po odstranění vlákna a obsahuje více než 77 % celulózy, je možné vyrábět více než 25 000 produktů od dynamitu po celofán.

Spotřeba konopných krátkých vláken v EU v r. 2002

Odbytová sféra

Množství (t.rok-1)

Pěstební plocha při výnosu vlákna

2 t.ha-1

1, 2 t.ha-1

Buničina, papírny

Buničina speciální

Interiéry automobilů

Interiéry ostatní

Stavebnictví, izolace

Netkané textilie

Lana, šňůry, plachty

Ostatní

100

24 882

1 770

120

1 095

234

150

280

50

12 441

885

60

578

117

75

140

80

20 735

1 475

100

913

195

125

233

Celkem

28 631

14 316

23 859


 Technologie pěstování konopí

Nejvhodnější předplodinou pro konopí jsou plodiny, které zanechají půdu v dobrém strukturním stavu, pokud možno nezaplevelenou jako jsou okopaniny, kukuřice, luskoviny, jetel, vojtěška. Konopí je možné pěstovat i po obilninách. Snáší i pěstování po sobě. Je dobrou předplodinou i pro náročné polní plodiny, protože zanechává půdu v dobrém stavu. Kromě možnosti pěstovat konopí na vlákno nebo na semeno se v poslední době uvažuje o jeho pěstování na hmotu pro energetické účely. Podle toho se řídí i způsob pěstování.

Konopí vyžaduje velké množství živin. Nejlepší je když je půda dobře vyhnojena statkovými hnojivy. Při hnojení hnojem se aplikuje 30 t.ha-1 i více. Dobře působí i zelené hnojení. Průmyslová P a K hnojiva se zapravují podle půdní úrodnosti již při orbě do větší hloubky, z části do menší hloubky před setím. Není-li dostatek Ca, zaorají se na podzim i vápenatá hnojiva, nebo» konopí odnímá značné množství vápníku a vyžaduje neutrální až zásaditou půdní reakci. Je možno dávat ledek vápenatý na list, dříve než rostliny dosáhnou výšky 0,10-0,15 m.

Na podzim oráme do hloubky 0,25-0,30 m. Před setím povrch půdy pečlivě urovnáme. Sejeme v druhé polovině dubna nebo začátkem května. Konopí pěstované na hmotu sejeme do řádků 200-250 mm širokých. Hloubka setí 20-30 mm s výsevkem 100 kg.ha-1 semene. Po zasetí válíme. Konopí roste zpočátku rychle, brzy je silně olistěno a při hustějším výsevu potlačuje plevele. V případech, kdy pěstujeme konopí na semeno, je minimální izolační vzdálenost 1000 m.

Konopí nepoléhá a je poměrně odolné proti chorobám a škůdcům. Nejnebezpečnější chorobou je bílá (sklerociová) hniloba, jejíž původcem je hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) masse). Někdy porosty na semeno při dozrávání navštěvuje ptactvo.

Konopí na produkci stonků (vlákna) je sklízeno v okamžiku, kdy jsou samčí rostliny v plném květu a zbavují se pylu nebo po pylovém spadu, když začnou opadávat listy. Konopí se nedá sklízet, pro své houževnaté stonky běžnými sklízecími mechanizmy. Z u nás vyrobených sklízecích řezaček se osvědčila při sklizni konopí řezačka SŘ 01 z Agrostroje Pelhřimov. Pro průmyslové využití vláken byly vyvinuty kombinované stroje, které oddělují semeno a stonky spolu s listím vracejí na pole k doschnutí. Oddělené vlákno se potom lisuje do balíků. V Nizozemí se sklízí konopí upravenou sklízecí řezačkou na kukuřici firmy KEMPER. Upravená řezačka konopí odřezává a zároveň je řeže na délku 500-600 mm a odkládá je na strniště do řádku, který se po třech dnech po dobu 14 dní obrací obracečem do 20 % vlhkosti. Uschlá hmota se sbírá sběracím lisem na obří balíky. Výnosy v našich podmínkách u nadzemní fytomasy se pohybují kolem 5,0-7,0 t.ha-1 (13,0 t.ha-1). Výnosy dosažené v pokusech  kolísaly v rozmezí 2,5-13,0 t.ha-1 sušiny.

Ekonomik

Stav trhů s konopím v Evropské unii

Současný vývoj nových technologií ve zpracování konopí probíhají pouze západně od našich hranic. Hledání nových způsobů využití a zpracování lýkových rostlin, především konopných, se mohutně rozvíjí ve většině zemí EU. Kromě známých technologií klasických na zpracování konopí, využívaných především v oblastech Číny, Indie, jižní Ameriky a v Evropě na Ukrajině a Rumunsku se nové technologie rozvíjejí dvěma základními směry: jednak mechanickým způsobem dekortikace vlákna a jednak fyzikálně – chemickými způsoby. Seznámení s favorizovanou produkční technologií použití konopí v SRN.

1) Systémy čistě mechanická zařízení na dekortikaci vlákna:

- Temafa GmbH, Bergisch Gladbach, SRN

- Gebrüder Bahmer Maschinenbau GmbH, Söhnstetten, SRN

- Charle a Co, Kortrijk-Bissegem, Belgie

- La Roche, Francie

- AKE-Innotech, Zwickau, SRN

2) Systémy fyzikálně-chemické:

- získávání vlákna parním nárazem (hydrolýza)

- technologický postup Flasin

- technologie získávání vlákna ultrazvukem


Hlavní zpracovatelé konopí, lnu a přírodních vláken v SRN, Nizozemí a Rakousku

- Holstein Flachs, Flachsveredlungsgeselschaft, GmbH, Mielsdorf

- Hemp-Flax B.V. Oude Pekela (Nizozemí)

- Kölner Baumwollbleicherei GmbH

- Bayerische Flachs-Produktionsmanagement GmbH (BFPM) Merching

- Erzgebirgische Flachs GmbH, Voigtsdorf

- Badische Fasaeraufbereitung (BaFa) Gmbh, Malsch u Karlsruhe

- SW Agrar-Erzeugungsverwaltung AG, Pritzwalk-Sadenbeck

- Klaus Schürer GmbH / Sachsen-Leinen GmbH, Glauchau

- Rastenfeld, Rakousko

- Uckermark Gmbh, Preclauw

- Ake-Innotech, Lichtentanne, SRN

- Vernaro GmbH, Grderegen

Situace ve zpracování lnu a konopí se ve světě, ale i u nás stále zlepšuje. Ve světě je nevídaná poptávka po těchto surovinách a výrobcích. Ceny se až nesmyslně zvyšují (částečně způsobeno neúrodou v roce 2000), pro prvovýrobce i zpracovatele je to nejlepší situace za posledních 20 let.

Zásadní postavení v celkové produkci konopí EU zaujímá ©panělsko a Francie. Spolehlivá čísla a statistiky k této problematice nalézáme pouze ve Francii, Belgii a Nizozemí. Jedná se o údaje publikované v časopise Vlas Berichten.

Celková produkce

Osevní plocha                                          v ha                                         31 972

Produkční plocha                         v ha                                         22 984

Produkce krátkého vlákna                        v t                                           34 252

Přesto, že v sezóně 2000 došlo k poklesu pěstebních ploch v zemích EU, dále se rozšířilo využívání vláken v technické praxi. Důvodem snížení byl jediný – nevysněná dotační politika ze strany EU. Nyní již po rozhodnutí o výplatách prémií již situace ustálená. Pro rok 2001 EU zvýšilo garantované dotované množství lýkových vláken v SRN na dvojnásobek na 12.800 tun, zpracovatelská prémie pro rok 2001 činí 90 EUR/1 tunu vlákna. Podle zpráv se pro sezónu 2001 osevní plochy budou opět v SRN zvyšovat.

Oblasti zpracování konopných krátkých vláken v rámci EU v roce 2000

Oblast odbytu

Přijatá produkce v t

Výroba buničiny pro papírny

100

Výroba speciální buničiny        

24 882

Jednoúčelové díly pro automobilový průmysl

1 770

Jednoúčelové díly pro ost. průmysl      

120

Stavební a izolační materiály

1 095

Geotextilie a textilie pro specifické zemědělské účely

234

Výroba šňůr a lan (tradiční využití)      

150

Ostatní                                   

280

Tradiční výrobci buničiny jsou ve Francii a ve ©panělsku. Ve Francii, která je největším pěstitelem konopí v zemích EU, činí spotřeba této suroviny na výrobu papíru 95 %.

Aktivity nových konopářských podnikatelů ve Velké Británii, Nizozemí a v Německu rozšířili okruh využívání této suroviny i v jiných sektorech. Spotřeba těchto materiálů ve stavebnictví, dále v zemědělství pro geotextilie a izolační panely představuje dnes již 10 % objemu a budoucnost je vzrůstající. podíl výroby textilií z konopných surovin hraje dosud v zemích EU nepatrnou roli. Tato potřeba je převážně kryta dovozem konopných přízí a tkanin z východní Evropy a z Číny.

Prognóza spotřeby konopných vláken a pěstebních ploch konopí v ČR po r. 2004

Zpracovatel

Výrobek

Množství vlákna (t.rok-1)

Plochy pěstování (ha) dle výnosu vlákna (2 t.ha-1) (1,2 t.ha-1)

Region pěstování

Borgers Rokycany

Interiéry aut

600 – 1 000

500 – 830

Západní Čechy

Faurecia Lecotex Tábor

Interiéry aut

300 – 500

150 – 430

Jižní Čechy

Reiter CZ Choceň

Interiéry aut

300 – 500

150 – 430

Východní Čechy

Juta Technolen Turnov, Olomouc

Pytlovina, lana, plachty

500 – 800

250 – 670

Východní Čechy

Olšanské papírny

Cigaretový papír

3 000 – 5 000

1 500 – 4 170

Vysočina, Morava

Lenka Kácov Přádelny

Jednotné vlákno, příze

2 000 – 2 600

1 000 – 2 170

Střední Čechy

Celkem

6 700 – 10 400

3 550 – 8 700

ČR

Orientační kalkulace nákladovosti pěstování a sklizně konopí

Nákladová položka

Přímý náklad (Kč/ha) při výnosu

6 t/ha

10 t/ha

Základní podzimní práce (rozpočet na 5 let)

Základní jarní práce včetně setí (rozpočet na 5 let)

Hnojiva, semeno

Sklizeň a doprava

Celkový přímý náklad na pěstování a sklizeň

Měrný náklad na 1 t konopí

675

112

1 400

1 125

3 312

522

675

112

1 400

1 875

4 062

406

Kalkulace výroby konopného vlákna v Německu v roce 1999, přepočet na EUR/ha

Všechny údaje v přepočtu kursem 1 EUR = 1,969 DEM, na Kč kursem 1 EUR = 35,287 Kč

                                                            

Pěstování a sklizeň               

EUR/ 1 ha

přepočet Kč/ ha

Osivo

160

 5 646

Zpracování půdy před setím, samotné setí       

 125

 4 411

Hnojení a práce spojené s rozvozem hnojiva

 110

 3 882

Sečení a pokrácení stonků

 125       

 4 411

Lisování stonků do balíků        

 120

 4 234

Pachtovné

 125

 4 411

Uskladnění

 60       

 2 117

Transporty

 120

 4 234

Celkové náklady na pěstování a sklizeň - mezisoučet

945

33 346

Náklady linky na výrobu vlákna     

Náklady linky na výrobu vlákna                 

EUR/ 1 ha

přepočet Kč/ ha

Mzdy a platy (včetně vedlejších mzdových nákladů)

 300

10 586

Všeobecné správní náklady (kanc. náklady)    

 90

 3 176

Náklady s expedicí

 65       

 2 294

Odpisy majetku          

275

 9 704

Jiné náklady

 90

 3 176

Elektrická energie

 75

 2 647

Cizí kapitálové úroky

 65       

 2 294

Celkové náklady na výrobu vlákna - mezisoučet

960

33 876

Tržby za konopné vlákno jakostně odpovídající

Tržby za konopné vlákno jakostně odpovídající

EUR/ 1 ha

přepočet Kč/ ha

Pro výrobu rouna (6-8 cm délka vlákna)

761

26 853

Další jemné vlákno 6-8 cm

0       

0

Pazdeří dočiš»ované a balené

582

20 537

Tržby

+ 1 343

+ 47 390

Podpora v hospodářském roce 1999/2000

+ 663

+ 23 395

Celkové náklady I + II

– 1 905

- 67 222

Zisk před zdaněním

(pro zemědělce i výrobce vlákna)

+ 101

+ 3 564

Další informace:

http://www.hemp.cz/clanek.php?cid=10

konopný papír

http://www.vuzt.cz/poraden/plodiny/tech_t5.htm

náklady na pěstování v různých oblastech

http://mankyfa.wz.cz/konopi.htm

konopí jako energetická plodina

http://www.vuzt.cz/vyzkum/2001/kontab2.htm

základní palivářské vlastnosti vzorku stonků konopí setého


http://www.konopi.info

Konopářský svaz

http://www.vulv.cz/index.htm

Výzkum -přadlácká skupina -o konopném zpracování

http://81.0.228.110/default.asp

Konopářský svaz


http://81.0.228.110/default.asp?ch=209&typ=1&val=32969&ids=1530

Hledáme pěstitele technického konopí


http://biom.cz/index.shtml?x=210062

Využití technického konopí pro energetické účely


http://www.ratical.org/renewables/

Hemp, the premier renewable resources


http://www.konopa.cz/index.php?dok=0072

Rozsáhlé informace na stránkách občanského sdružení Konopa


http://www.hemp.cz/clanek.php?cid=32

Pěstujeme technické konopí 2.díl


Projekt - Vhodnost pěstování konopí pro průmyslové využití v České republice" 1996 –1999, realizován společností AGRITEC


http://www.thermo-hanf.de

Firma zpracovávající konopí v Bavorsku


http://www.cannaderm.cz/index.php?stranka[]=1

Cannaderm - firma produkující kosmetiku z konopí


Obecní lisovna konopného oleje, Vlachovo Březí, vlachovobrezi@seznam.cz,